Domov dôchodcov v Detve je zariadenie pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Detva, ktoré poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby celoročnou formou pobytu.

Poslanie

Poskytovať kvalitné sociálne služby prijímateľom sociálnych služieb v súlade so štandardami kvality poskytovaných sociálnych služieb tak, aby aj napriek nepriaznivému zdravotnému stavu žili kvalitný a dôstojný život pri zachovaní ich základných ľudských práv a slobôd.

Vízia

Zvyšovanie spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov a komunity s poskytovanými sociálnymi službami, získanie ich dôvery a tak dobrého mena zariadenia.

 Vrcholový manažment zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky normy ISO 9001:2015. Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb a v zmysle normy ISO 9001:2015 stanovuje nasledovnú politiku kvality zariadenia:

  • uplatňovať systém manažérstva kvality ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja nášho zariadenia v zmysle normy ISO 9001:2015
  • poznať individuálne potreby a požiadavky každého prijímateľa sociálnej služby, akceptovať ich individualitu a podľa toho ich napĺňať, podporovať ich schopnosti, zručnosti a vedomosti, viesť ich k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu a byť tak prínosom pre zariadenie a spoločnosť
  • neustále monitorovať a vyhodnocovať spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb, rodiny a komunity s poskytovanými sociálnymi službami v zariadení
  • vytvárať pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnych služieb a vonkajším prostredím, rodinou a komunitou, so subjektmi s príbuzným poslaním
  • dlhodobú úspešnosť v poskytovaní sociálnych služieb zakladať na profesionalite našich zamestnancov a ich trvalom odbornom a osobnostnom rozvoji, sústavné zvyšovanie ich odbornosti a profesionality, ich konanie je v súlade s Etickým kódexom
  • vytvárať pracovné prostredie s elimináciou vzniku možných chýb, ktoré podporuje vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu, partnerstvo a tímovú spoluprácu, vytyčovať si ciele zariadenia, vyhodnocovať a aktualizovať ich
  • riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb
  • sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a implementovať ich na podmienky nášho zariadenia, dosahovať stabilitu a efektívne nakladanie s dostupnými zdrojmi (materiálne, finančné a personálne)